Player: Jiem Sae-toen - Sandon

Date match home away home pair home pair away pair away pair for against result
19:30 - Thu 25 Nov 2021Mens 6 Division 2Sandon 1BattledoreAbraham SekharJiem Sae-ToenRofiqun Naby ChoudhuryAdithya Sivakumar921L
19:30 - Thu 25 Nov 2021Mens 6 Division 2Sandon 1BattledoreAbraham SekharJiem Sae-ToenAmir InamdarVijay Shankar219W
19:30 - Thu 25 Nov 2021Mens 6 Division 2Sandon 1BattledoreAbraham SekharJiem Sae-ToenRofiqun Naby ChoudhuryAdithya Sivakumar721L
19:30 - Thu 25 Nov 2021Mens 6 Division 2Sandon 1BattledoreAbraham SekharJiem Sae-ToenAmir InamdarVijay Shankar2119W


played match won match lost match % games won games lost game % points for points against for/against %
4 1 1 50 2 2 50% 58 70 45.31%